2008-07-31

Varmt och skönt!

Nu är det verkligen sommar. I dag blev som vanligt utejympa på Ribban med efterföljande bad. Enligt anslag skulle det varit omkring 22 grader. Det var i alla fall varmt och skönt. Märkligt nog är det inte så mycket folk som badar. Visserligen badar vi först vid 20-tiden, men ändå.
Det är verkligen en stor tillgång med ett bad så centralt.
Nu är det som sagt varmt lite för varmt för att vara ute i solen mitt på dagen. Nu är det skugga som gäller.

Kvällarna börjar bli riktigt varma och sköna. Tyvärr är det dock massor med mygg. Märkligt eftersom det varit så torrt.

Det är torrt i marken så det går åt några kannor vatten. Det är bra kvällsmotion. Det mesta växer nu ganska så bra förutom alla kålplantor som är desarmerade pga av kålmaskarna. Pumporna växer bra trots snigelangrepp. Även små sniglar försöker ge sig på de nu relativt stora och hårda pumporna. Som tur är blir det bara "skrapsår".

IOK struntar även de i demokratin

SvD skriver : "IOK förhandlade om internetcensur"

Kineserna kommer att fortsätta att censurera internet under OS. Det sker efter en överenskommelse med OS-rörelsen, erkänner IOK.
– Det är oerhört allvarligt. Man kan inte förhandla om yttrandefriheten, säger Amnestys svenska ordförande Lise Bergh.

Inför OS lovade den kinesiska arrangörskommittén BOCOG att det ska råda full pressfrihet under spelen och den så kallade olympiska perioden som redan har inletts.

Trots det löftet fortsätter Kina att blockera hemsidor även för utländska journalister. Sidor knutna till Falun Gongrörelsen är omöjliga att ta sig in på.

Även människorättsorganisationen Amnesty Internationals hemsida, där en färsk och mycket kritisk rapport om förhållandena i Kina nu ligger, har blockerats.

– Tyvärr verkar det som att BOCOG säger att det kommer att finnas begränsningar för vissa webbsidor under spelen, sade IOK:s presschef Kevan Gosper enligt nyhetsbyrån Reuters.

Och åtta dagar före OS-invigningen visar det sig att internetcensuren dessutom skett med IOK:s, den Internationella olympiska kommittén, godkännande:

– Nu verkar det också som att vissa tjänstemän inom IOK har förhandlat med kineserna om att en del känsliga sajter skulle blockeras eftersom de inte är relaterade till OS, säger Kevan Gosper.

Det där går tvärt emot vad höga IOK-toppar lovat ska gälla. I en intervju med SvD i samband med att den svenska OS-truppen presenterades förklarade Gunilla Lindberg, vice ordförande i IOK:
–Det kommer ju att vara frihet för pressen under de olympiska spelen och den olympiska perioden, och det är ju det enda krav som IOK har ställt. Det är bara det vi kan styra över. Detta har de lovat. Och det kommer de att uppfylla, sade hon.

Organisationen Reportrar utan gränser som bevakar press- och yttrandefrihet, fördömer IOK. Och organisationen får medhåll av Amnestys svenska ordförande Lise Bergh som är mycket kritisk till IOK:s agerande:
– Man kan inte förhandla om yttrandefriheten."
Detta visar ännu en gång att Kina struntar i demokartin och IOK struntar i detta. Det är säkert pengar som är mer avgörande.

IOK uttalar att de inget kan göra och samtidigt som de påstår att de ställt krav på Kina.
Det är tillräckligt allvarligt att Kina censurerar men än allvarligare är det att IOK har förhandlat med KIna och gått med på detta.

Det är en stor skandal.

Pengar tycks inte bara styra idrotten utan även IOK. Men det visste vi ju förrut.

2008-07-30

Nu blommar algerna igen - Vad behöver göras?

Övergödning är ett problem som vår generation har ärvt och förvärrat. Även om satsningar lett till kraftiga utsläppsminskningar släpper vi fortfarande ut för mycket kväve och fosfor. Östersjön lider, men även andra områden som insjöar, Laholmsbukten och Västerhavets skärgårdar är kraftigt påverkade.

I Östersjön finns övergödningsproblemen främst ute i havet. I Västerhavet finns problemen mest i kustvatten. Orsakerna och lösningarna är i stor utsträckning gemensamma för båda haven. Östersjön har länge varit i dåligt skick, men de senaste årens algblomningar har väckt politiker i de övriga riksdagspartierna som tidigare blundat för problemen.

Östersjön riskerar att få oåterkalleliga skador. Redan nu kommer det att ta lång tid för havet att efter vidtagna åtgärder långsamt återhämta sig. Ju längre vi väntar med åtgärder, desto värre blir miljösituationen och desto längre tid tar återhämtningen.

Miljöpartiets krav är mer omfattande och långtgående än de som Naturvårdsverket har lagt. Naturvårdsverkets förslag räcker inte på långa vägar för att klara betinget från Helsingforskommissionen (HELCOM).

Det skulle vara ett stort miljöpolitiskt nederlag om Sverige inte tar HELCOM:s nya aktionsplan på allvar. Hur skulle vi då kunna förvänta oss att fattigare grannländer gör det?

Svenska åtgärder och handlingskraft på hemmaplan stärker våra möjligheter att påverka andra länder och EU. Stora förhoppningar ställs ibland på EU i och med att Polen och de baltiska staterna blivit EU-medlemmar. EU kan göra mycket, men samtidigt tillkommer ett nytt hot när de nya medlemsstaterna utvecklar ett mer industrialiserat jordbruk av samma typ som finns i exempelvis Danmark, Tyskland och Holland.

Det krävs flera åtgärder för att åtgärda problemet. Inom jordbrukspolitiekn behöver det bli ökad miljöanpassningen av EU-stödet. Miljöbalkens generella hänsynsregler gäller också för jordbruket. I skogsvårdslagen finns mer preciserade regler för skogsbrukets generella hänsyn. Motsvarande behövs också för jordbruket.

Kretsloppstänkande är a och o. Djurhållningen i Sverige är mycket ojämnt sprid. Där djurtätheten är hög finns i regel också de största övergödningsproblemen. Problemet är att för mycket kväve och fosfor köps in till djurtäta regioner i form av foder och konstgödsel, samtidigt som gårdarna får ett överskott på stallgödsel. Gårdar som specialiserat sig på produktion av foder i andra delar av landet får ett underskott, som täcks av inköp av konstgödsel.

Det är den totala tillförseln av kväve och fosfor till jordbruksekosystemet som har betydelse för hur stor mängd växtnäring som slutligen hamnar i Östersjön. Därför är det viktigt att minska användningen av konstgödsel och förbättra användningen av växtnäring som genereras i jordbruket. Lagstiftning och styrmedel måste ses över.

Vattenmyndigheterna behöver stärkas eftersom de inte har tillräckligt starka styrmedel för att åtgärdsprogrammen som nu tas fram ska kunna ge resultat.

Regeringen måste kräva att länsstyrelserna följer upp tillsynen och agerar om den inte fungerar. Länsstyrelserna kan behöva särskilda uppdrag och särskilda medel för att kunna följa upp kommunernas tillsyn, samtidigt behöver ett arbetssätt utvecklas där kommunerna får mer kompetens att också jobba på ett förebyggande sätt med planering och information.

Det behöver satsas mer på våtmarker. Naturliga processer bör användas mer aktivt för att fånga upp kväve och fosfor för att de inte ska nå havet. Med nuvarande takt nås inte miljömålet. Det behövs också bättre styrning för att få rätt typ av våtmark till rätt ställe. Undersökningar visar att flera våtmarkssatsningar, särskilt de som finansierats med EU-stöd, har fått en olämplig placering. Det behövs ett landskapsperspektiv.

Avloppen behöver renas. 10 procent av Sveriges av människan orsakade utsläpp av fosfor till Östersjön kommer från enskilda avlopp. Det motsvarar ca 255 ton fosfor per år. Uppskattningsvis är det 40 procent av landets 700 000 enskilda avlopp inte når upp till miljöbalkens krav. Problemet förvärras just där det är som viktigast att minska. Fritidsbostäder i övergödningskänsliga lägen nära kuster och vattendrag omvandlas i ökande grad till permanentboende.

Alltför många fartyg dumpar sitt toalettavfall till sjöss. Det finns brister i den kommunala mottagningen och regelverket är svagt. Kommunala hamnar måste ordna mottagning av toalettavfall från fartyg och fritidsbåtar. Dumpning av toalettavfall bör förbjudas på svenskt vatten.

Det behövs mer biogassatsningar. En utbyggnad av biogasproduktion kan ge bättre sätt att ta hand om stallgödsel och andra restprodukter från jordbruket. Det kan också ge ett attraktivt sätt att lösa problem med både enskilda och gemensamma avlopp. Biogas kan rötas från gödsel och toalettavfall, och annat biologiskt avfall från lantbruk, livsmedelsförädling och hushåll. Genom att producera biogas kan man omvandla avfall från problem att ta hand om till råvara för produktion av förnybar energi.

Restprodukterna blir också bra naturlig gödsel som har vissa fördelar jämfört med vanlig stallgödsel. Produktion av förnybar energi kan också kännas mer lockande för andra länder, än att värna om en Östersjö som kanske inte är så högt prioriterad. Utvecklar vi system här är det lättare att sprida attraktiva lösningar till grannländer.

Småskalig eller gårdsbaserad biogas har den fördelen att transporterna blir korta. I Tyskland finns över tusen gårdsbaserade biogasanläggningar, som används i första hand för elproduktion.

Storskalig biogas har den fördelen att den tar bättre vara på energiinnehållet. Storskaliga anläggningar behövs för att producera fordonsgas. Ett biogassekretariat bör inrättas med syfte att få tillstånd minst 100 storskaliga biogasfabriker i Sverige senaste år 2015. Sekretariatet bör också utveckla olika småskaliga lösningar.

Torskbestånden behöver byggas upp igen. Miljöpartiet har länge krävt att ICES råd ska följas så att östersjötorsken ska kunna återhämta sig till livskraftiga bestånd. Forskningen har nu visat på torskbeståndets betydelse för algblomningen ? det kan rentav vara så att det snabbaste sättet att få bukt med algblomningen är att investera i ett torskfiskestopp. Tack vare några ovanligt starka årskullar är beståndet nu på väg att återhämta sig. ICES föreslår inte stopp för torskfisket i år. Men det gäller att hålla igen och låta naturkapitalet stärkas innan man ökar uttagen.

Det behöver ställas krav på sjöfarten. I Östersjön bör krav ställas på att det ska finnas katalytisk avgasrening för all kommersiell sjöfart och på förbud mot dumpning av toalettavfall till sjöss. Båda bör kunna motiveras utifrån att Östersjön har klassats som särskilt känsligt havsområde PSSA. Man bör kunna driva de kraven också inom ramen för HELCOM, genom att kuststaterna t.ex. successivt eller gemensamt ställer krav på fartyg som besöker deras hamnar. Det kan också underlätta för vissa städer där sjöfartens utsläpp leder till att luftkvalitetsmålen överskrids att klara miljökvalitetsnormer för luft.

Satsning på tåg och kollektivtrafik minskar utsläppen från trafiken
Miljöpartiet har en mycket långtgående trafikpolitisk agenda där alla åtgärder leder till minskade transportarbete på vägarna och ger en fördel för lägre utsläpp från bilar och lastbilar. Detta minskar även utsläppen av kväveoxider som bidrar till övergödningen. Sverige bör driva på inom EU för hårda krav på kväverening från framför allt tunga och lätta dieselbilar som idag har höga kväveoxidutsläpp.

Läs mer!

Är det någon som är förvånad ?

Ny Teknik skriver : "Trots OS-löften - Kina censurerar internet"

"Nästa fredag börjar OS. Men Kina har inte infriat sitt löfte om fri tillgång till internet för utländsk media. Det rapporterar Amnesty och utländska journalister från Pekings presscenter.

I måndags presenterade Amnesty en rapport om människorättssituationen i Kina. Där konstateras att ”de kinesiska myndigheterna har brutit sitt löfte att förbättra människorättssituationen i landet och förrått Olympiska spelens kärnvärden”.

Amnesty skriver också att de tillfälliga regler som skulle ge utländska media större frihet i sin nyhetsrapportering inte har infriats. Den utländska korrespondentklubben i Kina har rapporterat om 260 fall av ingripanden sedan 1 januari 2007.

Men utländska journalister, som jobbar från Pekings presscenter, kunde igår inte nå Amnestys hemsida, rapporterar Reuters. Det finns också uppgifter om att det inte gått att nå den tyska nyhetsbyrån Deutsche Welle och BBCs kineisiska hemsida."
Är det någon som är förvånad. Kina har lyckats lura alla eftersom deras morot är "en stor marknad där västföretag kan tjäna stora pengar".
Detta går ut över demikratin och de mänskliga rättigheterna.

SDS skriver : "Amnesty: OS ursäkt för hård kontroll"
"Ingen förbättring – tvärtom försämring. Kina får svidande kritik av Amnesty International, som anklagar Pekingregimen för att gripa och straffa kritiker för att kunna ge en bild av ”stabilitet” och ”harmoni".

Inför OS-invigningen har Amnestys Hongkongkontor summerat Kinas banrekord inom mänskliga rättigheter sedan 2001, då Peking mot löften om upprätthållande av olympiska ideal vann äran att anordna spelen.

Den bistra slutsatsen är att Kina i stället använt OS som ursäkt för att begå övergrepp.

”Det har inte skett någon utveckling mot att uppfylla dessa löften, bara fortsatt försämring”, heter det i rapporten ”Olympisk nedräkning: brutna löften”.

Myndigheterna har använt olympiska spelen som en ursäkt för att fortsätta, och i vissa fall intensifiera, den politik och praktik som har lett till allvarliga och vitt spridda övergrepp mot mänskliga rättigheter.

Enligt Amnesty var IOK, Internationella olympiska kommittén, naiv i tron att utländska journalister skulle kunna rapportera fritt från Kina. I stället hindras reportrar från att göra intervjuer, och internetkontrollen har hårdnat. Amnestys och andra ”känsliga” sajter kan inte läsas från OS-presscentret."
Varför är alla länder så tysta trots att Kina struntar i vad de lovat??

2008-07-29

Nu är det bara fem kvar ...

SvD skriver : "Kulturhuvudstad – en risksatsning"

"Fem svenska städer storsatsar för att få titeln Europas kulturhuvudstad 2014. Men lokalt finns många kritiska röster. Redan ansökningsarbetet är kostsamt, och att stå värd för kulturhuvudstadsåret innebär utgifter på hundratals miljoner.

Tidigare har sju kommuner uttryckt intresse, men två av dem är nu ute ur leken. I Göteborg ledde politisk oenighet till att frågan om en kandidatur bordlades. Till slut konstaterade utredarna att det blivit för sent att få ihop en bra ansökan. I Kalmar föll visionen om en "kulturhuvudstadsregion" när länets övriga kommuner inte ville satsa.

Återstår gör Lund, Umeå, Uppsala, Norrköping och Gävle. Alla fem städerna har dragit igång stora satsningar, avsatt miljonbelopp och anställt personal för att ta fram en ansökan. Förhoppningarna är att ett år som kulturhuvudstad ska medföra ökad turism, medial uppmärksamhet, arbetstillfällen och ett lyft för det lokala kulturlivet.

Trots det är det bara Umeå och Gävle som uppnått politisk enighet kring satsningen. I Lund är centerpartiet och miljöpartiet emot att ansöka, och i Uppsalas kommunstyrelse röstade moderaternas Liv Hahne nej till stadens kandidatur.

I nuläget är det dessutom oklart om Norrköpings ansökan ens kommer att lämnas in. När kommunfullmäktige i juni fick se en budgetkalkyl för kulturhuvudstadsåret - 464 miljoner - tog moderaterna, centerpartiet, spi och folkpartiet tillbaka sitt stöd."
Hittills är det ingen Kulturhuvudstadsförespråkare i Lund som vågat prata budget i klartext. Så länge man inte gör det lever frågan om "Lund som Kulturhuvudstad 2014".

Den "stabila majoriteten" som fanns tidigare att Lund skulle ansöka är inte lika stabil när det gäller att genomföra Kulturhuvudstadsåret.
Om det funnit en stark majoritet skulle man givetvis ha fört fram hur mycket pengar man är beredd att satsa.

För vem vill man genomföra Kulturhuvudstadsåret?
Det verkar mest vara för alla som inte bor i Lund. Man vill som vanligt sätta Lund på kartan.
Man räknar med statsbidrag, sponsorer och intäkter från besökare.
Så länge kommunen inte visar hur mycket de satsar kommer inga sponsorer. Ska man dessutom få intäkter kan man ju undra vilka som kommer att kunna njuta av Kulturhuvudstadsåret.
Vem kommer att ha råd att konsumera kulturen?

Det är lite märkligt att alliansen fortfarande håller Kulturhuvudstadsfanan högt, visserligen utan att prata ekonomi. Vilket kommer att innebära att skattepengar används till ett Kulturhuvudstadsår som vänder sig till så många "icke Lundabor".

Det sparas på det mesta så även inom Kultur- och Fritid i Lund men Kulturhuvudstad "vill" man bli.

Ansökan kommer upp i Kultur- och Fritidsnämnden i augusti, är det tänkt i alla fall och sedan ska kommunfullmäktige få frågan på sitt bord i september.

Vilka synpunkter kan man då ha på ansökan?

Ansökan ska sedan vara inlämnad senast den 31 oktober.

Nya små krabater som försvårar odlingen ...

Har varit iväg tre dagar. Har haft en kompis som vattnat det nödvändigaste. Så torkan har inte knäckt några plantor. Sniglarna har inte heller ätit så mycket. Visserligen har de ätit på en pumpa men skalet var så hår att det bara blev ett "skrapsår".
Så allt borde vara OK.
Eller?

Tyvärr inte!
Alla våra stolta kålplantor, grönkål, brysselkål och broccoli har fått sin blad perforerade. Inte av sniglar utan av små gröna maskar. Troligen är det kålmaskar. En del var rätt så stora.
Typiskt när man tror att man har kontroll på situationen så kommer något nytt.

Har nu försökt hitta alla de små gröna liven men jag har säkert missat någon liten krabat. Får se i morgon hur mycket som är kvar av plantorna.

2008-07-28

Lustiga blommor

Vi har ett antal olika sorters valmmo. En av dem heter pionvallmo och är mycket speciell. Själva blomman ser ut som en pion men som är körd genom en dokumentförstörare.

Dessutom hänger knopparna som om de slokade när sedan blomman slår ut står den rakt upp. Som vanligt så blir det den vanliga vallmokapseln kvar när bloman tappat sina foderblad.

2008-07-27

KRAV borde vara ett krav!

DN skriver : "Faktorerna som gör att ekomaten kostar mer"

"Det vi betalar för med ekologisk mat är en uppfödning där fodret är ekologiskt och där djuren ska leva ett så naturligt liv som möjligt.

Därför kostar ekoäggen mer
1. Hönsen får springa fria utomhus på grönbete. Det kräver mer utrymme och mer foder eftersom de äter mer när de rör på sig.
2.Fodret är ekologiskt.
Hönorna får även vitkål, morötter och hö.
3. Unghönorna är ekologiskt uppfödda och kostar mer att köpa in.

Under sommarhalvåret går ekologiska kor, kalvar och kvigor ute större delen av dygnet. Många köttdjur går ute även vintertid.

Ekologiska köttraskalvar diar den första tiden, men får också gräs och klöver. I ekologisk uppfödning är grundregeln att djuren ska födas upp och leva sina liv på samma gård.

En vanlig gris som föds upp till slakt får aldrig gå ute. Det får den Kravmärkta grisen. På sommaren får den böka ute och leta sin föda själv.

Ekologiska griskultingar får dia sin mamma minst sju veckor. Vanliga kultingar fyra till fem veckor.

Ekologisk kyckling är sällsynt i butikerna. Men det finns. Bosarps kycklingar får Kravkontrollerat lågproteinfoder. Dagsgamla kycklingar sätts in i välkomststall med värme. De får möjlighet att vistas utomhus i mer än halva sin livstid, med mobila hus, grönt gräs och frisk luft."


Är det inte värt, att om man nu måste äta kött och äta ägg, betala detta lilla extra för att även djuren ska ha ett drägligare liv.

Om alla åt mindre kött och ägg så skulle det inte behövas denna industriella produktion där "djuren" betraktas som vanliga produktionsmedel.

Lyckliga djur mår bättre och är nyttigare. Ett stressat djur som går till slakt producerar bl.a. stresshormon som inte är så smakligt och nyttigt för människan.

Något annat som också skulle hjälpa djuren är att man tillät mobila slakterier så att djuren slapp långa stressande transporter.

Som Linda McCarthy sa "If slaughterhouses would have walls of glass, the whole world would be vegetarian."
Så sant som det är sagt!

Köp mindre mängd kött och ägg men med bättre kvalité så går ekonomin ihop.

Allra bäst är förstås : GO VEGAN!!

Arnold terminerar transfetter!

SDS skriver : "Arnold förbjuder transfetter"

"Transfetternas dagar på restauranger i Kalifornien är räknade. Det är den första delstaten i USA som beslutat att bannlysa transfetter på matställen. Lagen börjar gälla från 2010.

Guvernör Arnold Schwarzenegger skrev i fredags under lagen, som förbjuder att transfetter används på restauranger, kaféer, bagerier och andra ställen som säljer färdiglagad mat.

Kalifornien brukar vara trendsättare bland de amerikanska delstaterna och guvernör Schwarzenegger vill gå i bräschen för ett hälsosamt leverne.
– Kalifornien är ledande i frågor om hälsa och näringslära, och jag är glad att föra den traditionen vidare genom att låta delstaten bli den första i nationen som fasar ut transfetter, sade en nöjd guvernör enligt Los Angeles Times.

Lagen träder i kraft i början av 2010 men vissa delar börjar gälla först året efter."
Bra jobbat Arnold!

Kanske dags för Eskil E. att hänga på. Kan Arnold kan väl Eskil.
Eller?

Danmark har kommit längre än Sverige och infört strängare regler som accepterats av EU-kommissionen. Redan 2004 införde Danmark en regel som innebär att högst 2 procent av den totala mängden fett i ett livsmedel får vara industriellt framställt transfett.

Miljöpartiet har motionerat i Sveriges Riksdag om transfetter men motionerna har avslagits.

Transfetter bildas genom att flytande växtoljor ”härdas”. På kemisk väg blir fettet hårdare med bland annat sprödare och mer hållbara produkter som resultat. Men maten blir också onyttigare då det omättade fettet blir mättat. Transfetter ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Flera städer i USA, såsom New York och Philadelphia, har redan infört liknande förbud.

I Danmark får enligt lag transfett utgöra högst två procent av fettmängden i ett livsmedel. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson (kd) har dock sagt nej till ett liknande förbud i Sverige.

I maj beslutade Södertälje kommun att bannlysa transfetter i kommunens kök.

Så än en gång bar jobbat Arnold. Nu är det bara att hänga på!

2008-07-26

Olika Kön, olika värde

- Lönens nivå är kanske det viktigaste uttrycket för hur vi människor värderas och vilken ställning vi har på arbetsplatsen, branschen och i samhället. Den systematiska lönediskrimineringen av kvinnor är en avgörande förklaring till bibehållandet av den strukturella ojämställdheten i samhället. Den är ett demokratiskt problem och ett konkret uttryck för mannens makt och kvinnans underordning, säger Esabelle.

Hus stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män?

- Kvinnors löner är i genomsnitt 16 procent lägre än mäns löner. Tas det hänsyn till faktorer som deltider, befattning, utbildningsnivåer med mera så är skillnaden ändå 8 procent. Den skillnaden kan bara förklaras av kvinnor får lägre lön bara för att de är just kvinnor.


- Dessutom är kvinnodominerade branscher, som till exempel handeln och vård och omsorg lägre avlönade än mansdominerade branscher.

Vad vill miljöpartiet göra för att åstadkomma jämställda löner?

- I vårt förslag till statsbudget har vi anslagit öronmärkta pengar för en särskild satsning på kvinnolöner. Vi uppmanar våra kommun- och landstingspolitiker att göra motsvarande satsningar för kvinnorna i den sektorn.

- I den privata sektorn måste vi få parterna, arbetsgivarna och facken, att inse att det är oacceptabelt med könsrelaterade osakliga löneskillnader. Vi vill se handslag mellan arbetsmarknadens parter och politiken - något av ett samhällskontrakt där samtliga parter antar uppdraget att en gång för alla göra slut på den systematiska diskrimineringen av kvinnor.

Läs mer !
· Handslag för jämställda löner»
· Jämställdhetsplaner och lönekartläggning är viktiga verktyg»
· Fackliga framgångar»
· Deltid en kvinnofälla»

Blomflugeinvasion

Helt plötsligt fanns det bara massor med blomflugor. Det har varit en och annan tidigare men nu är det stora svärmar. De är till nytta eftersom deras larver äter bladlöss. Och bladlöss fins det gott om. Det är mest renfanan och rosenskäran som "lusats ner".
Blomflugan kommer i svärmar och kan förflytta sig 10 mil på en dag. Inte illa för en så liten varelse.

De senaste kvällarna har det dessutom varit mycket mygg vilket är ganska så ovanligt. Konstigt att det är så många i år eftersom det har varit så torrt.

2008-07-25

Någon måste sätta P för detta

SDS skriver : "Malmöbo har fem miljoner i p-böter"

"Mannen från Malmö toppar den svenska p-bots-listan. Han har lyckats skrapa ihop hela fem miljoner kronor.

34-åringen har 151 fordon registrerade i sitt namn och struntar kategoriskt i att betala sina p-böter.

Den sammanlagda skulden hos kronofogden uppgår i dagsläget till 4 992 828 kronor.
– Han äger ju inte bilarna så vi kan inte göra något. Vi står handfallna eftersom vi inte har regelverket i ryggen, säger teamledaren för Kronofogdens privatindrivning i Malmö."
Detta har pågått under flera år. Det borde väl inte vara så svårt att lösa. Någon måste väl äga bilen.
Beslagta bilarna tills P-böterna är betalda.

Trovärdigheten till rättsväsendet urholkas om inte detta "lilla" problem kan lösas.

Något måste man väl kunna göra!
Eller?

Skendemokrati

SvD skriver : "Kina öppnar för protester i Peking"

"Den kinesiska regeringen öppnar för protester under OS. Vid tre särskilda områden i Peking blir det tillåtet att demonstrera. Men människorättsorganisationer är skeptiska: –Ett spel för galleriet, säger Jesper Bengtsson vid Reportrar utan Gränser.

Inga politiska protester kommer att tillåtas i närheten av de olympiska arenorna i Peking där över 110 000 poliser kommer att svara för övervakningen.

Men två veckor före invigningen lovar arrangörerna att protest-er ska tillåtas på tre utvalda plats-er i elvamiljonersstaden.

–Vi har öronmärkt vissa plats-er för demonstrationer i flera parker där människor eller protesterande kan uttrycka sina personliga åsikter, sade Liu Shaowu, säkerhetsansvarig för OS vid en presskonferens i Peking.

Det handlar om områden i tre parker, Shijieparken, Zizhuyuanparken och Ritanparken. Alla ligger bortanför själva OS-områdena där tävlingarna hålls.

Samma metod användes i Salt Lake City 2002 och Aten 2004 för de som ville demonstrera.

–Frågan är ju om de vågar göra det när de vet att myndigheterna bevakar dem.

–Systematisk videoupptagning och registrering vid in- och utgångarna kommer att avskräcka de som vill protestera eftersom de riskerar repressalier, säger HRW:s talesman Nicholas Bequelin i en kommentar till CNN.

De kinesiska myndigheternas experiment med demonstrationszoner är sannolikt ett kortlivat försök som kommer att gälla under OS. Öppenheten kommer knappast att fortsätta när OS- elden släcks.

–Jag tror inte att det blir lättare att demonstrera när OS är över, säger Jesper Bengtsson."
Helt fantastiskt Kina tillåter att man demonstrerar på hela tre utvalda platser som kameraövervakas.
Då är ju allt OK!
Demokratin är införd.
Vi kan andas ut!
Eller?

Inte själva surfandet som ger fetma!

SDS skriver : "Nätsurfande leder till övervikt"

"För mycket nätsurfande ökar risken för unga kvinnor att gå upp i vikt. Det visar en amerikansk studie som gjordes på drygt 5 000 kvinnor i åldern 14–21 år under ett års tid.

Det visar den första studien som undersöker sambandet mellan datorvanor, sömn, alkoholkonsumtion och viktökning bland unga kvinnor, skriver Svenska Dagbladet på nätet.

I den amerikanska studien har drygt 5 000 kvinnor i åldern 14–21 år under ett års tid fått svara på hur mycket de surfade på internet, hur mycket de sov varje natt och hur deras konsumtion av alkohol såg ut. Tiden som kvinnorna i studien surfade på nätet varierade från 1–16 timmar i veckan. De som tillbringade mest tid på internet gick upp mest i vikt under tiden som studien pågick, skriver tidningen. Mest tydligt var det sambandet för kvinnor över 18 år.

Mindre än fem timmar sömn per natt ökade också risken för viktökning. Även de som drack två eller fler alkoholhaltiga drycker varje vecka löpte större risk att lägga på sig.

I genomsnitt gick de kvinnor som befann sig i högriskgruppen upp runt två kilo på ett år."
Det är kanske inte själva surfandet som gör kvinnorna och för den delen män tjocka.
Det är vad man gör för övrigt som räknas. Jag sitter framför datorn ofta men är inte tjock eftersom jag även rör på mig när jag inte sitter vid datorn.
Rör man sig inte och äter för mycket så blir man tjock även om man läser böcker.

Men visst borde denna studie ge oss en tankeställare men då inte bara att vi ska begränsa surfandet. Vi behöver se över vår livsstill som helhet.
Vad äter vi?
Hur äter vi?
När äter vi?
Hur mycket rör vi på oss?

Flytande energiomvandling

Ny Teknik skriver : "Första testerna av flytande vindkraftverk"

"Inom kort börjar testerna av världens första flytande vindkraftverk. I höst ska nya prototyper ankras utanför Italiens kust och i framtiden planerar företaget Blue H att bygga en hel vindpark i Adriatiska havet.

Den första protoypen av företagets flytande vindkraftverk ligger utanför Brindisis hamn i Puglia. Det hålls på plats med hjälp av kedjor som löper till kraftiga ankare på havsbotten. I toppen på plattformen är en 80 kilowatts vindturbin placerad med sensorer som känner av våg- och vindkraft."
Flytande vindkraftfverk har fördelen att de kan placeras långt ut till havs, där det blåser mer och där de inte stör omgivningen.

Amerikanska energiforskare tror att med att denna energikälla ska man kunna generera 40 000 MWh år 2020 vilket kan värma upp 30 miljoner hem i USA.

Detta är mer än dubbelt så mycket som all världens vindkraft genererade förra året. Men då krävs en väldig utbyggnad av de flytande verken, enligt forskarna.

Lag utan bett!

SDS skriver : "Hund bet ihjäl terrier"

"En sjuårig foxterrier bets ihjäl av en annan hund i Limhamn på fredagskvällen"

Ett vittne kom cyklande i fredagskväll och såg hur den större hunden bet sönder en mindre hund.

– Den mindre hunden dog nog rätt omgående, men den större släppte inte taget. Den fortsatte bita i över en halvtimme. Trots att folk drog i den större hunden och hällde tre hinkar vatten på den bet den sönder skallen på den mindre hunden. Man hörde hur det krasade.

Polisen kunde visserligen skilja de båda hundarna åt, men sen kunde man inte göra något mer än att utreda saken. Den större hunden gick hem i sällskap med flickan han kom med och en pojke.

– Polisen sa att det var andra gången samma hund attackerade en hund i området."
SDS skriver : "Tandlös lag mot skräckhundar"
"Den nya lagen skulle göra det enklare att ta hand om aggressiva hundar. Men lagen biter inte.

Anmälningarna fortsätter att strömma in till polisen. Men trots ett tjugotal anmälningar hittills i år har inga åtgärder vidtagits.

I flera fall har aggressiva hundar attackerat både människor och hundar. Ingen av dessa har omhändertagits av Malmöpolisen.
– Många tror att en hund ska bli omhändertagen bara för att den bitit en annan hund i ett hundslagsmål, säger Liselotte Grant, chef på polisens tillståndsenhet i Skåne."
Det är märkligt att det inte kan göras mer åt detta problem. Det största problemet är givetvis hundägarna. En dålig hundägare kan skapa ett monster av en annars lugn och trygg hund.

Det finns en knivlag som ibland känns lite löjlig då man inte ens får ha en liten pennkniv. Men vapen i fel händer och i fel situation är farliga. En kniv, en otrygg hund är att betrakta som vapen.

Vem skaffar en hund och gör hunden till en aggressiv bitmaskin?
Och varför?

Är det för att vara macho?
Är det för att man är rädd själv och vill skydda sig själv?

Oavsett anledning är det ett problem.

Trygga hundra liksom trygga människor hittar inte på så stora problem. Hundar ska inte behöva gå i koppel. Hundar ska inte behöva sitta instängda hela dagar. Hundar behöver stimulans och behöver röra på sig.

Det är för enkelt att skaffa hund. Dessutom händer inget när hundägaren brister i sitt hundägande.

I Malmö har polisen inte omhändertagit några hundar trots flera incidenter och en del med dödlig utgång.
"Men i Göteborg avlivade polisen nyligen två hundar som spritt skräck i ett bostadsområde.
– Skulle hunden ha kapacitet att den kan orsaka skada så förordar vi oftast en avlivning, säger Leif Carlsson, instruktör på hundförarpolisen i Göteborg till TT. "
Det känns tråkigt att det är hunden som straffas när det egentligen är hundägaren som borde straffas. Men det är ohållbart att bara låta dessa händelser ske utan åtgärd.

2008-07-24

Agera nu för Kinas folk !

DN skriver : "Kina tystar sörjande föräldrar"

"Kinesiska myndigheter försöker tysta kritik från föräldrar som förlorade sina barn i den svåra jordbävningen i Sichuan-provinsen i maj.

Omkring 10.000 BARN beräknas ha dödats när 7.000 klassrum föll samman den 12 maj.

Många föräldrar har i protestaktioner krävt att få veta om korruption och byggfusk bidrog till det höga dödstalet.

I en samordnad kampanj erbjuds de nu pengar om de skriver på en förbindelse om att upphöra med protesterna och i stället prisa Kommunistpartiet.

De som vägrar underteckna hotas att bli utan ersättning. Det rör sig om motsvarande 50.000 kronor i kontanter och en pension per förälder på över 30.000, rapporterar New York Times korrespondent från Sichuan."
Ja man blir imponerad av demokratin Kina.
Ett OS skulle göra Kina mer demokratiskt!!??

Man kan undra vad som hade hänt om Kina inte fått ett OS.
"Dessutom har kravallpolis stoppat föräldraprotester, föräldrar har gripits, medier har beordrats sluta rapportera om skolkollapser och ruiner av klassrum har schaktats bort så att undersökningar blivit omöjliga.

En människorättsadvokat, Huang Qi, som försökt bistå föräldrarna har fängslats.

New York Times korrespondent berättar om den 42-årige chauffören Yu Tingyun i Hanwang, som miste sin dotter när minst 240 elever dödades i skolan som störtade samman.

YU STÄLLDE SIG I spetsen för de sörjande föräldrarna som krävde att få veta om det förekommit byggfusk när skolan kom till. Han utsattes för långt polisförhör och fick veta att han skulle få kontantersättning och pension om han upphörde med sina kritiska frågor.

- När jag såg att de flesta föräldrarna hade skrivit under, så gjorde jag det också, säger Yu lågt.

I sin axelväska har en bild av sin dotter. Hon levde inne i ruinerna två dagar efter skalvet och ropade ut till fadern.

- Vi kunde höra dem. Vi langade in mjölk och vatten, men det var inte till någon nytta."
Det har varit många "skandaler". Tibet, OS bygget, förflyttning av "obekväma människor" ...
Nu får det bli lite handling och inte bara ord från de som sa att Kina skulle bli mer demokratiska om de fick ett OS. Ställ krav NU!

Rimligen borde man nu, Reinfeldt, kungen och andra "landsrepresentanter" åtminstone bojkotta invigningen.
Det är det minsta man kan begära.
Eller?

Antalet påsar måste minska!

Ny Teknik skriver : "Expert kritisk till L.A-förbud mot plastpåsar"

En professor i polymerteknologi på Chalmers tycker det är tveksamt till ett "plast"-förbud. Han tycker de nedbrytningsbara plastpåsarna inte är bra :

"- Det kan ta tre år innan de bryts ner i naturen och de kan inte återvinnas. Läggs de i plaståtervinningen kan den dessutom förstöra återvinningen."
Papperspåsar är heller inte bra :
"Den är visserligen biologiskt nedbrytbar, men tillverkning och transport kräver mycket energi. Det krävs sju långtradare för att transportera antal papperskassar som ryms i en långtradare med plastpåsar."
Kvar är då tygkassen men den är heller inte bra :
"Den görs ofta av billig bomull som inte kommer från ekologiska odlingar."
Vad är då det bästa enligt denna professor. Jo s.k. "gröna påsar" tillverkade utan olja och inte biologiskt nedbrytbara.
"Råvaran är etanol eller metanol som konverteras till polyeten. Utgångsmaterialet är förnyelsebara material som cellulosa, halm eller sockerrör."
Intressant! Var försvann det ekologiska kravet. Tygkassen var problem eftersom bomullen inte var ekologisk. Kommer cellulosan, halmen och sockerrören att vara ekologiskt producerade?

Kanske är det så att denna professor har denna teknik på sitt program och att detta påverkar valet av den bästa "kassen".

Även om de s.k. gröna påsarna är bättre än de vanliga påsarna så går det ändå åt energi att producera och att hantera dessa påsar. Livslängden på påsen är viktigt om den är bra eller dålig.
Värmeåtervinning är bra men inte helt utan problem. Det är inte ett nollsummespel, det finns förluster i hanteringen.

Det är samma problem som med bensin och alternativa drivmedel. Det räcker inte att ersätta bensin med förnyelsebar energi, man måste också minska antalet bilar och antalet transporter. Samma är det med "påsar". det räcker inte att bara ersätta vanliga plastpåsar med papperspåsar, eller gröna påsar eller ...
Man måste även minska antalet påsar.

Bäst är nog att använda påsar med längre livslängd. Då är tygkassen ett bra alternativ. Den behöver inte vara gjord av icke-ekologisk bomull. Den kan vara tillverkad av ekologisk bomull eller av något annat material.
Sedan behöver man nog även ha någon form av "plastpåse"

Till syvende och sist så behövs det en livsstilsjustering där det behövs mindre antal påsar.
Mer närinköp, mindre köpcentra, ett annat konsumtionsmönster, mindre förpackningar, mer råvaror, mindre färdiglagade produkter, mindre emballage, ...

Totalt sett mindre shopping. Usch får man säga så?

2008-07-23

I dag blev det lite CO2-utsläpp ...

I dag bar det av till Köpenhamn, med tåg förstås. Det är väldigt bekvämt att ta tåget direkt in i Köpenhamns centrum. Vi skulle bl.a. hälsa på min sambos farbror. Det var knöckfullt på tågen. Fick leta efter lediga platser.

Väl i Köpenhamn skulle min sambo visa mig ett av hennes favoritmatställen, Kekes køkken på Rantzausgade 10, med goda vegetariska maträtter och en del av dessa även ekologiska. När vi kom dit var det semesterstängt. Lite tråkigt. Så iväg till nästa ställe. Denna gång en Thairestaurang, som inte öppnade förrän kl. 15.00 och vi var där klockan tolv.
Så vi fick improvisera. Det är inte helt lätt, ens i en så stor stad som Köpenhamn, att hitta ett helvegetariskt matställe.

Innan vi åkte hem tänkte vi äta på Govindas. Vi tog oss dit och fann att i dessa lokaler var nu en ekologisk klädaffär som sålde hampa- och bomullskläder, hampaskor och lite annat smått och gott. Allt ekologiskt. Affären heter EcoEgo och ligger på Nørre Farimagsgade 82.

Så istället för vegetarisk mat blev det lite ekologiska kläder. Så inget ont som inte har något gott med sig.

Det räcker inte ...

Plastpåsar förbjuds i Los Angeles
DN skriver : "Från och med den 1 juli 2010 kommer butikskunder i Los Angeles inte längre kunna bära hem sina varor i plastpåsar."

"Det meddelade stadens fullmäktige i tisdags. Butikerna kommer endast att få tillhandahålla påsar av papper eller andra miljövänligare material och det till en kostnad av 25 cent.

I dag hamnar uppskattningsvis 2,3 miljarder icke-nedbrytningsbara plastpåsar årligen på stadens soptippar."
Bra att man gör något åt plastpåsarna. Det diskuteras en del om plastpåsen är bra eller inte.

Ny teknik skriver : "Plastpåsar är bäst för miljön".
SDS skriver : "Forskare ratar miljövänlig plastpåse".

Det är givetvis mycket beroende på hur man använder den. Oavsett om plastpåsen tillverkas av förnyelsebart material så går det ändå åt energi för att tillverka den och energi för att ta hand om den som avfall. Tygkassar fungerar oftast mycket bra och är mer ekonomiskt. Det hela beror mycket på vilken livsstil vi har och hur vi handlar och vad vi handlar.

Dessutom är det givetvis ett problem med att man slänger plastpåsar i naturen dels direkt men även indirekt (soptippar, dumpning av sopor i haven). I alla fall så dyker de upp och skadar djur och natur. Expressen skriver : "Djuren dödas av plastpåsarna".

På bloggen "MiljöBloggAktuellt" kan du läsa mer.Det verkar som om drivkraften är ekonomi. "Hur ska man göra med alla dessa 2.3 miljarder icke-nedbrytningsbara plastpåsar som årligen kommer till stadens "soptippar"?".

Vill man göra en klimatinsats så finns det ju en hel del annat som man skulle kunna göra i Los Angeles.

Just det, minska på bilåkandet men det lär väl inte hända förrän oljan tar slut.

Men visst är det bra att plastpåsarna förbjuds. Alla framsteg börjar med ett litet steg.

I Sverige är det väl handlarna som är största motståndarna till att slopa plastpåsarna. De tjänar ju massor med pengar på dessa och får dessutom alla plastpåsebärare att gratis göra reklam för affären.

Hurra för FRA ?

DN skriver : "FRA ska ha stoppat mordattentat"

"Försvarets radioanstalt (FRA) har hindrat ett politiskt mord och avslöjat att sovjetiska skenattacker i själva verket var "busflygningar", skriver Svenska Dagbladet (SvD)."
Ja FRA kan ju säga vad som helst eftersom vad de gör är hemligt, inget behöver bevisas.
Det vore ju konstigt om de inte lyckas med något det är ju många anställda och många hundratals miljoner som läggs på FRA.

Bara för att man lyckats stoppa ett attentat ger ju det ingen rätt till att övervaka alla.

Signalspaning behövs men det är sättet på vilket man gör det som är ett problem. Dessutom är det ju stor risk att man missar de fula fiskarna pga av att man tar in så mycket som inte är något "hot". Dessutom tror alliansen och FRA att terroristerna skriver i klartext?

Intressant teknik

Ny Teknik skriver : "Forskare bygger solceller i vanliga fönsterrutor"

"Färgade glasrutor kan bli ett nytt sätt att samla in solstrålning. Amerikanska forskare har utvecklat en ny teknik som monteras i vanliga fönster. Forskarna har färgat vanligt glas med en fluorescerande färg, Färgen fångar upp solljuset och leder det vidare till fönsterkarmarna, där solcellerna sitter fästa på glasets kant.

Enligt forskningsresultaten, som är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Science, fångas hela 80 procent av solljuset upp av den färgade glasytan.

Men det är stora absorptionsförluster i glaset. Enligt MIT-forskarnas uträkningar försvinner hälften av ljuset innan det nått solcellerna i karmen.

Trots det är verkningsgraden beräknat per glasyta nästan 7 procent, vilket är i klass med amorft kisel."
Det återstår säkert en del innan tekniken kan användas i vanliga fönster. Kul att det finns nya idéer.

Det byggs ju massor med hus som har glasfasader så potentialen är stor. Skulle väl även ta hand om en del värme som är ett problem nu för tiden. Det går väl numera åt mer energi för att kyla än för att värma, globalt sett.

Tydligen ska det även fungera när det är mulet vilket det är ganska ofta speciellt när man har semester.
Eller?

Stäng ner helt och hållet!

SDS skriver : "Planer på utbyggd kycklingfarm skapar protester"

"Företaget Stävie hage jordbruks AB vill bygga ut för att göra plats åt ytterligare 115 000 slaktkycklingar i Kävlinge. Men upprörda grannar vill inte veta av mera stank och djurkadaver.

Dagens tillstånd omfattar högst 250 000 djur och utvidgningen skulle innebära två nya stallar i Stävie.

Enligt naturvårdsverkets kemikalieutsläppsregister bestod Stävie hages utsläpp under 2006 av trettio ton ammoniak i luften samt 23,4 ton kväve och kväveföroreningar i vattnet.

Årligen självdör runt 50 000 kycklingar under uppfödning och hittills har destruktionen skötts av ett externt företag. Kadavren förvaras i en utomhuscontainer som enligt grannarna orsakar en outhärdlig stank.

Familjeföretaget har sex anställda och omsätter mellan 22 och 25 miljoner kronor som merparten kommer från kycklinguppfödning och i nuläget uppgår till 1 750 000 djur per år. Ytterligare inkomster kommer från bostadsuthyrning samt jordbruk."
Det är bra att det finns upprörda grannar. Trist bara att det är pga "stank och djurkadaver" och inte på själva den oetiska hanteringar av levande varelser.

Hur kan det vara godkänt att ha en sådan här anläggning?
Dagens tillstånd godkänner 250 000 slaktkycklingar och nu vill man ha ytterligare 115 000 dvs totalt 365 000 kycklingar. På ett år får man fram 1 750 000 djur. 50 000 självdör.

Egentligen är det märkligt att inte fler dör. De stackars kycklingarna har ju ingen chans till ett naturligt beteende. De få aldrig se dagsljus och de är säkert stressade hela sitt liv pga trängsel och ljudnivå.

I Sverige får man, om man är ansluten till branschorganisationen Svensk Fågels djuromsorgsprogram (vilket majoriteten av uppfödarna är) ha 36 kilo kycklingar per kvadratmeter (det motsvarar 24 kycklingar som väger 1,5 kilo).

Tänk själv om du blir ihopföst med andra människor på en så liten yta. Varje kyckling har kanske ett A4-ark att vara på. En svensk studie från 2003 visade att den genomsnittliga förekomsten av benfel hos kycklingar vid 34 dagars ålder var drygt 18 procent. Ledproblem som är smärtsamma för människor är också smärtsamma för kycklingar.

Efter ca 35 dagar transporteras kycklingarna till ett slakteri. Då har de nått en vikt på 1,5-2 kilo. På slakteriet hängs kycklingarna upp i fötterna, upp och ned vid fullt medvetande, för att sedan bedövas i ett elektriskt vattenbad och därefter dödas genom att halsen skärs upp.


Vet konsumenterna om hur det hela går till?

De borde veta efter många larmrapporter men dessa glöms lätt bort. Billig kyckling tycks vara viktigare än hur kycklingarna behandlas.

Det känns bra att inte stödja denna hantering.

GO VEGAN!

Läs mer:

SVT : "Vidriga förhållanden inom kycklingindustrin"

SDS : "Kycklingar far illa av att växa för snabbt"

Mp : "Motion i riksdagen"

Fdr : Mer om kycklinguppfödning!

Djurens Rätts Kristina Odén : Bakom stängda dörrar

Fdr : Djurplågeriet inom kycklingindustrin.

2008-07-22

Oväntat besök

I dag när vi hade ätit frukost satte sig en humla på mitt knä. Den gick och nosade med sin "sugsnabel". Den höll idogt på en lång stund. När min sambo skulle klappa den flög den upp men satte sig genast på samma ställe. Jag satte dit en vattendroppe men vatten ville den inte ha. Efter en lång stund stannade den upp och började tvätta sig. Den var helt orädd.
Det såg väldigt lustigt ut när den tvättade sig. Den "slickade sig" nästan som en katt när den tog frambenen över fazettögonen. Lika lustigt såg det ut när den tvättade bakkroppen.
Efter ett tag blev jag trött i benet så jag sträckte på det och först då flög den iväg.

I år har det intre varit så mycket fjärilar annars har det varit normalt med humlor och bin. Getingarna har också lyst med sin frånvaro. Det har funnits och finns fortfarande många blommor att suga nektar ifrån.

2008-07-21

Nästa skörd

Nu är det snart dags att skörda bondbönor. De brukar vara tacksamma. Det är alltid min sambo som sätter dessa. Vi använder eget utsäde dvs vi sparar lite av förra årets skörd.
Vi brukar koka hela skidorna och sedan tar vi ut bönorna och äter tillsammans med nykokt potatis. Lite olja och örtsalt på.
Det är väldigt gott. Man kan äta skidorna också bara man tar ut "trådarna".

Jag brukar alltid sätta vaxbönor och brukar alltid misslyckas. I år satte jag ca 30 vaxbönor och det kom upp 2 st. I andra försöket med en ny påse så har det kommit upp i alla fall ett 20-tal plantor. Än kan jag inte andas ut eftersom plantorna är små. Kollar lite extra så att inte våra vänner sniglarna mumsar upp dem.

Har alliansen glömt bort Blekinge?

BLT skriver : "Karlskrona kräver upprustad järnväg"

"Besvikelsen är stor sedan regeringen bestämt att upprustningen av Kust-till-kustbanan mellan Karlskrona och Emmaboda inte ingår i en ansökan om EU-bidrag, som kunde ha finansierat upp till 30 procent av investeringskostnaden."
Varför lyfter alliansregeringen ut sträckningen?
Sträckningen är viktig både för person- och godstrafiken.
Vill regeringen verkligen få över mer trafik till järnväg fån väg?
Ja man kan ju undra.

Sträckningen mellan Emmaboda och Karlskrona är viktig för kommunerna men även för hela sydostregionen och för landet. Det ger större möjligheter till en större arbetsmarknad.
Dessutom påverkar det klimat och miljö eftersom järnvägstransporter är bättre än vägtransporter.

Delar av järnvägssträckan består av skarvspår, träslipers och kontaktledningar från 1955 så det är verkligen på tiden att sträckningen rustas upp.

Visserligen finns det många sträckor som behöver rustas upp och byggas ut men vill man ta klimathotet på allvar räcker det inte bara att prata "järnvägssatsningar".

Det är dessutom viktigt att få hela Sverige att leva. Blekinge behöver denna satsning för att leva upp igen.

Vad vill alliansen egentligen?

Byt politik inte klimat!

2008-07-20

Nu kommer pumporna

Nu har det kommit lite regn så det ser bra ut i markerna. Just nu skiner solen för fullt. Tyvärr blåser det rätt så mycket. Det är lite konstigt att det blåser så mycket som det gör. Har en teori att detta beror på omgivande hyreshus. De långa huskropparna skapar detta blåshål.

För övrigt växer det bra. Pumporna börjar nu växa. Det är ännu för tidigt att veta om det blir några pumpor. På honblommorna bildas det en liten knopp, ett emryo till en pumpa. Blir honblomman inte befruktad blir "knoppen" gul och trillar av. Det är rikligt med både hon- och hanblommar så det finns gott hopp. Gäller även squashplantorna även om dessa verkar ha mest hanblommor. Vi får se hur det går.

I går var det skördetid. Skördade en massa krusbär och vinbär. Bra att ha till vintern när man ska göra fruktdrinkar (utan alkohol).
Tyvärr är hallonen nästan slut. Det finns fortfarande smultron. Har aldrig varit med om ett bättre smultonår.

2008-07-19

Något för Sverige

SDS skriver : "Köpenhamnarna ska fimpa i fickan"

"Varje kastad cigarettfimp kostar två danska kronor att städa bort. Nu har Köpenhamns kommun fått nog och delar ut 20 000 fickaskoppar.

Fickaskkoppen är liten och grå, av plast, aluminiumfolie och värmeisolerande skum. För säkerhets skull har den en bild av en skrumpen fimp på ena sidan.

- Vi började redan ifjor i samband med att Julebrygden lanserades. Resultatet blev så bra att vi ville fortsätta rida på den framgången, säger projektledaren Bolette Højsteen, som i år har 2,5 miljoner danska kronor till sitt förfogande.

Sedan det blev förbjudet att röka på danska krogar har problemet blivit allt större. Köpenhamnsborna tycker själva att de är äckliga, enligt en tidigare undersökning."
Även om det röks mindre i Sverige så är fimparna ett problem. De ligger överalllt. Dels ser det otrevligt ut, luktar illa och är en fara för djur och miljö.

Det är trist att rökarna inte kan ta hand om sitt avfall.
"Tidigare i vår fann man 12 664 fimpar från enbart tio Köpenhamnsgator. Det var 12 664 för många, sa renhållningschefen.

Varje fimp kostar alltså två kronor att städa bort. Fickaskkopparna kostar 2,79 danska kronor.
- Lägger du i två fimpar så har vi alltså tjänat in pengarna, säger Bolette Højsteen med ett skratt."
Så en satsning på dessa fickaskkoppar borde även i Sverige spara pengar och göra stadsmiljön trevligare att vistas i.

Alra bäst vore givetvis om många slutade att röka helt. Bra för miljön och bra för den som slutar röka.

2008-07-18

Livsmedelsverket borde vara lite mer på hugget.

DN skriver : "Tvivelaktiga livsmedel under lupp"

"Ju mer vi bryr oss om att äta nyttigt, desto mer innovativ blir reklamen som framhåller hur hälsosam maten är.

- En ny trend är att man gärna deklarerar det som inte finns i en produkt, det vill säga knäckebröd utan socker och fett. Det är enligt vår mening inte förenligt med lagen, säger Louise Ungerth, chef för konsumentfrågor vid Konsumentföreningen i Stockholm.

Konsumentföreningen har under våren och sommaren granskat marknadsföringen av livsmedel som de tycker bryter mot lagen.

- Hälsopåståenden framhävs hela tiden i marknadsföring. Det har precis kommit regler kring det, de är svårtolkade men vi tror inte att de exempel vi tar fram stämmer överens med dem, och det vill vi att Livsmedelsverket prövar, säger Louise Ungerth."
Det visar att det behövs något mer än Livsmedelsverket.

SvD skriver : ”Trött på att behöva läsa det finstilta”
"Kantarellsoppan innehåller bara 0,5 procent svamp, den färska potatissalladen håller i tre veckor och knäckebrödet stoltserar med att det inte innehåller något tillsatt socker – trots att knäckebröd inte ska bakas med socker.

– Vi tycker att vissa saker är otydliga på marknaden och vill att konsumenter ska veta vad de köper, sa Louise Ungerth, chef för konsumentföreningen Stockholm till SvD.se i går.

Föreningen kommer nu att be Livsmedelsverket och Konsumentverket att granska flera av fallen de uppmärksammat.

Bland de läsare som valt att kommentera artikeln märks en tydlig irritation."
Det är många gånger svårt att läsa innehållsdeklarationerna. Texten är liten och svårläst även om man har fullgod syn. Dessutom finns allt inte med. Det är ofta dessutom att affären sätter prislappen rakt över innehållsdeklarationen.

Bilder och text lurar oss att tro att innehållet är av bra råvaror.
Korv som har kanske inte mer än 50 % kött. "Krabbsticks" innehåller knappt någon krabba men desto mer vit fisk och mjöl.

Dessutom finns det massor av tillsatser som vi inte får reda på vad de innehåller. Det finns företag som bara gör s.k. aromämnen, som inte behöver deklareras. Rökt skinka behöver inte vara rökt utan kan vara preparerad med "rökarom".

Smakförstärkare, (glutamat ...), är ett annat problem. genom att använda smakförstärkare kan man minska mängden "riktiga ingredienser" vilket ger extra klirr i kassan för tillverkarna.

För min egen del så handlar jag bara (i alla fall till 99.9%) ekologiska livsmedel och nästan ingen färdig mat. Det mesta handlar jag dessutom i affärer som bara säljer ekologiska livsmedel.

Ska det bli någon bättring måste vi kunder tuffa till oss och ställa krav och efterfråga bra produkter. Vi borde också inte bara gå efter pris. Bättre att köpa lite mindre men bra livsmedel.

När läste du innehållsdeklarationen senast?

Läs tips : "Den hemlige kocken" av Mats-Eric Nilsson

Mycket annat man vill veta!

AB skriver : "Visa antalet kalorier – annars böter"

"I våras beslutade myndigheterna i New York om en ny lag som gör att alla restaurangkedjor och kaféer ska redovisa hur många kalorier maten innehåller.
Mängden ska stå på samma plats som priserna och vara lika synlig.

Matställena har inte följt reglerna slaviskt – men nu lär det bli ändring på det. Från och med fredag kommer lagöverträdare att ges böter på upp till 12 000 kronor, skriver MSNBC."
Undrar om det även gäller snabbmatskedjor?

Visst är det bra att veta hur många kalorier men det är ju annat också som man borde få information om.
Vilka tillsatser, aromämnen, färgämnen, vilken slags fett, socker, genmodifiering ... har använts.

En bra innehållsdeklaration borde vara tillräcklig. Då borde man kunna få en uppfattning om kaloriinnehåll.

2008-07-17

Kameror flyttar problemen

SDS skriver : "Kameror sparade nästan en miljon"

"Sedan Staffanstorpshus satte upp övervakningskameror på sina fastigheter har företagets kostnader för skadegörelse minskat drastiskt."
Det låter ju jättebra. Men ...
"Men kamerorna löser inte problemen med skadegörare, menar Christer Bagan. När kameror började övervaka Mellanvångens skola kom bekymren till förskoleavdelningen istället.

– Områden som är övervakade slipper skadegörelse men då förflyttas problemen någon annanstans och snart lär det behövas kameror i hela byn, säger han."
Så visst kan kameror vara bra men de löser inte problemen. Det behövs andra åtgärder också. Det är ju inte så konstigt att skadegörelsen flyttar från kameraövervakade områden till andra.

Frågan som man måste ställa sig är varför sker skadegörelsen?

Det finns samband mellan skadegörelse och avsaknad av ungdomsaktiviteter. Bra ungdomsverksamhet minskar skadegörelsen.

Är det konstigt att vi mår dåligt?

SDS skriver : "Snygg personal inte mer lönsamt"

"Att ha snygga anställda ger inte mer klirr i kassan till företagen, enligt en ny studie från Karlstads universitet. Ändå bryr sig arbetsgivarna mycket om utseendet på sin personal.

Framför allt i hotell- och restaurangbranschen har arbetsgivarna höga utseendekrav på sina anställda.
– Allt fler blir välutbildade och utseendet, estetisk kompetens, blir då viktigare, säger Henrietta Huzell, doktor i arbetsvetenskap vid Karlstad universitet och medförfattare till studien.

Men viktigast för företagen är inte att personalen är snygg utan att den är sund och frisk – vilket inte har med utseendeideal att göra."
Hur definierar man "snygg"?
Är det då man uppfyller idealbilden som skapas av mode och media?
Ska alla se lika dana ut?

Det är inte konstigt att man mår dåligt. Det räcker inte att utbilda sig och kunna något. Man måste också förändra sitt utseende efter rådande "idealbild" för att få jobb. Det är ju inte riktigt klokt.

Skönt att det visar sig att "snygga" anställa inte ger mer klirr i kassan.

2008-07-16

"Ångrar" sig pga opinionsläget?

SDS skriver : "Oordning i fp-leden"

"Folkpartisten Cecilia Wikström ångrar att hon inte var med och röstade mot FRA-lagen."
Frågan är varför ångrar hon sig?

Är det utifrån hjärtat och övertygelse
eller
kanske är det p g a alla negativa reaktioner på beslutet
eller
är det p g a alla protesterande presumtiva väljare???

Lite märkligt att de riksdagsledamöter inom alliansen som var negativa till FRA-lagen inte pratade med varandra. Då hade de kunnat få stöd från varandra om de nu verkligen var emot FRA-lagen.

Om det nu verkligen finns alliansledamöter som är emot FRA-lagen borde de kunna göra något åt saken. Det räcker inte bara att ångra sig.

Riv upp FRA-lagen nu!

Bra jobbat Mervyn!

E24.se skriver : "För King är inte cash kung"

"Chefen för Bank of England, Mervyn King, lever som han lär. Samtidigt som han uppmanar britterna att avstå från att driva upp sina löner avstår han själv från en saftig löneökning.

Efter en utomstående genomgång av lönerna på centralbanken Bank of England rekommenderades att King skulle få en lönehöjning på 100 000 pund, cirka 1,2 miljoner kronor. Det skulle lyfta hans ersättning med en tredjedel och få Mervyn Kings årliga lönekuvert att innehålla 375 000- 400 000 pund, cirka 4,5-4,8 miljoner kronor, skriver Financial Times.

Men Mervyn King valde att nöja sig med ett påslag på 2,5 procent per år, vilket är vad banken brukar erbjuda sin övriga chefspersonal varje år. Mervyn King kommer nu att ligga kvar på den ökningsnivån under den resterande tiden av sin femåriga mandatperiod. King avstår dessutom från extra pensionsavsättningar."
Det låter nästan för bra för att vara sant. Chefen för Bank of England har ju ingen svältlön men det är ändå väldigt strongt att avstå den stora löneökning han erbjudits.

Hoppas att en del andra högre chefer tar lärdom av detta.

Många chefernas girighet tycks annars vara omätlig. De har inga skrupler att i ena stunden propagera för återhållsamhet när det gäller anställdas löner och sedan i nästa sekund fika en bra bonus och ökad lön. Detta trots att företaget går knakigt.

All heder åt Mervyn King.

Päronen växer verkligen upp!

Bilden är rättvänd. Päronet växer verkligen uppåt. Ser lite konstigt ut men är alltså helt naturligt.
Det verkar bli bra skörd av päron. Det är ett gammalt träd och barken har öppna sår. I år har några grenar helt dött. Det är dock många kvar så det är ingen panik men vi måste snart fundera på vilken strategi vi ska använda oss av.
Ska vi försöka rädda delar av päronträdet och förnya detta?
eller
Ska vi plantera ett nytt päronträd?

Det gäller att ha tålamod. Vi kom till en koloni med uppväxta fruktträd. Planterar vi nu tar det många år innan vi har ett stort och fint fruktträd.
Men den som väntar på något väntar aldrig för länge!

Bra satsning men långt ifrån tillräcklig

Ny Teknik skriver : "Danmark ska slå världsrekord i elbilar med bränsleceller"

Danmark satsar på att bli världsledande på elbilar med bränsleceller. Tanken är att landet ska ha flest sådana bilar i världen per invånare innan FN:s stora klimatmöte i Köpenhamn nästa år.

"Det är det danska företaget H2 Logic som med stöd från den danska staten ska uppgradera femtio batteridrivna bilar så att de också kan få ström från bränsleceller.

Förutom uppgraderingen av personbilarna ska H2 Logic och några andra företag bygga vätgastankstationer på flera platser i Danmark och genomföra försök med bränsleceller i gaffeltruckar.

Totalt får de tre projekten drygt 20 miljoner svenska kronor i stöd av den danska staten. Hela budgeten beräknas till drygt 70 miljoner svenska kronor."
Danska statens 20 miljoner lär inte räcka så långt. Att bygga en tankstation kostar säkert minst 5 miljoner.

Det är dock jättebra att man gör satsningen. Det behövs både forskning och fullskaleförsök. Man kan hoppas att Sverige hänger på. Nu med stigande oljepriser borde incitamentet bli tillräckligt stort för att satsa på denna teknik.

2008-07-15

Ändra livsstil

DN skriver : "Undvikandet av solljus har blivit en hälsorisk"

"Läkare varnar för autismepidemi: För lite solljus kan vara en avgörande faktor bakom den dramatiska ökningen av autism i Sverige. Halva befolkningen i Sverige lider av brist på D-vitamin. Genom att använda solskydd och undvika solljus, som ger oss ett nödvändigt tillskott av D-vitamin, utsätter man sig för en ökad risk för ohälsa trots att målet är det motsatta.

Mörkhyade människor är mer drabbade, eftersom det krävs mer solljus för att D-vitaminet ska bildas i huden. Skillnaderna i sol mellan Sverige och Somalia kan mycket väl vara orsaken till att autism bland somaliska barn har blivit så mycket vanligare i Sverige än i det gamla hemlandet. Vi bör omgående starta en massiv informationskampanj om riskerna med D-vitaminbrist, skriver överläkarna Susanne Bejerot och Mats Humble.

Orsaken till tillståndet förefaller vara multifaktoriellt men den genetiska faktorn är betydande medan psykologiska orsaksfaktorer synes vara försumbara. Sverigesomalier har döpt autism till "den svenska sjukan" eftersom autism har blivit ett vanligt inslag bland somaliska barn under senare år. De frågar sig själva varför, i hemlandet var autism uppenbarligen inte vanligt."
Problemet finns även finns även för blonda svenskar. Det är så typiskt att människan går till ytterligheter. Antingen ska vi steka oss i solen eller ska vi avhålla oss från solen.
"Studier av pakistanier som bor i Oslo, arabiska kvinnor i Danmark och mörkhyade svenskar styrker detta påstående. Men även ljushyllta svenskar som undviker att vistas i direkt solljus och följer direktiven om att använda solskydd i soligt väder utsätter sig sannolikt för en ökad risk för ohälsa, trots att målet är det motsatta."
Men det är inte bara av avhållsamhet, till att vistas i solen, vi missar solens strålar. det är också vår livsstil. Vi tillbringar för mycket tid med ett skal runt om oss, bostaden, bilen, arbetet ...
Vi borde vistas mer ute och inte bara i naturen. Vi behöver promenera och cykla mera. Vi behöver ha mer ledig tid medans solen skiner.

Så än en gång, vi behöver ändra vår livsstil!

Vilket ger oss mer livskvalité och sparar resurser i sjukvården.

Man måste vara frisk för att kunna få sjukvård ...

AB skriver : "Bortglömd på akuten – dog"

Visserligen kan misstag hända men ändå. Man brukar vara orolig att man inte ska komma till sjukhuste i tid vid akuta sjukdomsfall. Tydligen hjälper det inte att komma fram i tid. Kan det ha berott på att kvinnan var gammal och saknade anhöriga vid besöket på akuten?

SkD skriver :

"Det var en dag i mars som den ensamboende 86-åriga kvinnan på telefon berättade för sin läkare att hon hade kraftiga magsmärtor. Eftersom läkarmottagningen var stängd uppmanades hon att söka hjälp på Mas akutmottagning.
Läkaren misstänkte akuta bukproblem. Men kvinnan skickades hem eftersom man bedömde att hon kunde tas om hand på vårdcentral.

Morgonen därpå larmade hon hemtjänsten att hon inte mådde bra. Distriktssköterska kontaktades och hon kunde konstatera att kvinnan var gul i huden. Kvinnan fick ökad tillsyn genom hemsjukvården. Dagen därpå, sedan läkaren tagit del av provsvaren, skickades hon åter till akuten. Levervärdena indikerade akuta bukproblem.

Läkaren skrev remiss, och en sjuktransportör hämtade henne kl 10.30 på förmiddagen. Chauffören hämtade en nummerlapp och meddelade hennes ankomst till receptionen. Däremot lämnade han inte in hennes remiss, den fanns kvar i kvinnans väska."
Det är inte bara ett misstag. Kanske alla dessa misstag beror till stor del på "resursbrist". På alla nivåer har det skurits ner så mycket att man inte har tid att göra det man egentligen vill göra och vet borde göras. Detta tillstånd har vi kommit i trots all den s.k. tillväxt.
"Trycket på akuten var dessutom ovanligt stort denna dag, med 9-10 ambulansfall.
Dödsfallet leder nu till skärpta rutiner på akuten. Vid sjuktransporter ska patienten alltid signeras in. Väntrummet ska också omdisponeras så att personalen får bättre översikt. Dessutom ska antalet anhöriga/ medföljande begränsas i väntrummet.
Expeditionen ska också kompletteras med en direkttelefon till primärvården så att de kan anmäla remitterade patienter."
Det är ju bra att man gör nya rutiner men det kommer inte att hjälpa fullt ut. Det krävs mer resurser till omsorgen och mer resurser som används till förebyggande arbete. Man ska inte behöva bli lämnad ensam på en akut speciellt inte om man är 86-år gammal.

Trots all "tillväxt" (läs ekonomisk tillväxt) mår alla inte bra. Klyftorna ökar vilket gör samhället mer ojämlikt.

Problem ökar inom alla områden många gånger beroende på stress.

SDS skrev : "Demensdiagnos kryper ner i åldrarna"
"Stress kan skapa tillfällig glömska, ångest likaså. Å andra sidan kan ångest vara ett första tecken på begynnande demens – men det behöver inte vara det. Och kanske är det så att det är ovanligt stressade och ångestdrabbade personer som söker hjälp, rädda att de är på väg att bli dementa?
– En slutsats är att personens egen upplevelse av sviktande minne ofta är kan vara missvisande. Hälften av dem som klagade över minnesproblem hade inga objektiva försämringar av minneskapaciteten, säger Susanna Vestberg."
Stressen finns också hos unga.

Vi måste lugna ner oss och börja leva och se till vad som är väsentligt i livet. Konsumismen måste minska och vi måste ta hand om oss själva och andra på ett humant sätt.

Vi måste helt enkelt ändra vår livsstil, inte bara för klimatets skull!

Fler kritiker träder fram

SDS skriver : "Gamla fp-ledare begär FRA-reträtt"
DN:s debattsida skriver tre före detta folkpartiledare och fyra riksdagsledamöter en uppmaning till regeringen att lyssna till kritiken mot FRA-lagen. De menar att bland annat att lagen strider mot grundläggande liberala värderingar.

"De sju skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter att lagen strider mot grundläggande liberala värderingar, att regeringen bör lyssna på den folkliga kritiken och ”öppna för en ny och förutsättningslös diskussion”.
" Fler och fler visar nu på argument som borde kunna påverka alliansregeringen. Alliansen kommer troligen inte att göra något nu men till hösten kanske man kan hoppas på en justering.

Visserligen hade det varit bäst att stoppa nu. Men FRA har väl redan investerat i tekniken så rent ekonomiskt spelar det kanske inte någon roll.

Viktigast är att FRA-lagen skrotas och att resurserna i stället läggs på "riktiga hot". I dagens samhälle finns många hot men man kan inte bara överlyssna alla bara för att det finns några som behöver avlyssnas.

Det finns många "hot" som inte är terror hot men som kan bli. Det är utanförskapet som fanns med (s) vid makten men som nu har blivit än värre.
Ambulans och räddningstjänst kan inte göra sitt jobb utan polisskydd. Antalet skjutvapen har ökat. Mängden droger har ökat. Samtidigt sparas det i skolor och i äldreomsorgen. Allianspolitiker säljer ut för att minska kostnaden. Lösningen på att minska kostnaden är mindre personal och snabbare arbetstempo. I längden kommer det att öka utslagningen.

Registrering, till vilket pris?

HD & SDS skriver : "En miljon terrorister på USA-lista"

"Över en miljon personer finns med på amerikanska myndigheters lista över misstänkta och kända terrorister, uppger medborgarrättsorganisationen ACLU.

I april förra året fanns 700 000 namn på listan, som växt med ungefär 20 000 per månad sedan dess, enligt justitiedepartementets granskare uppger ACLU. Bland de listade finns avlidna personer, exempelvis Iraks forne diktator Saddam Hussein. Sydafrikas förre president, fredspristagaren Nelson Mandela, var också med till dess att kongressen nyligen tog bort hans namn — vilket är det enda sättet att slippa undan terroriststämpeln enligt ACLU.

— Listan är en symbol för allt som är fel med regeringens hantering av terrorism: Den är orättvis, kontrolleras inte, innebär ett slöseri med resurser och är ett verkligt hinder för miljontals resenärer, säger Barry Steinhardt vid ACLU."
Frågan är hur USA definierar "terrorist"?
Är det någon som är kritisk till USA?
Över en miljon misstänkta terrorister är en väldigt hög siffra. Vilka kriterier finns det för att hamna i denna listning?
"2006 hamnade en 40-årig svensk på FBI:s terroristlista sedan hans svärfar blivit arg på sin dotters man och mejlat FBI. Han skrev att svärsonen sannolikt hade kopplingar till terrornätverket al-Qaida. Det ledde till att han frihetsberövades i tiotals timmar när han landat i USA på väg till en konferens. Till slut kom det fram att svärfadern låg bakom det falska tipset och mannen släpptes."
Det verkar inte vara så svårt att hamna på listan. Ett samtal från någon som inte gillar en verkar räcka. Nu kom inte svärsonen på listan, verkar det som, men att bara bli frihetsberövad i tiotals timmar är tillräckligt allvarligt.

Terrorism är allvarligt men det får inte gå till överdrifter. Nu när alliansen antagit FRA-lagen så kanske nästa steg är ett motsvarande register!?

Kanske finns registret redan?

Kanske finns man med redan?
Men jag antar att man inte är ensam!

2008-07-14

Hur bekämpa sniglar?

Hittade en länk till SVT:s hemsida där man hade testat ett antal "åtgärder" för att "bekämpa" sniglar.
Nematoderna var inte med i detta test. Har hör att nematoderna inte är så effektiva mot stora sniglar och att de även slår mot snäckor.
Just nu har vi kontroll på kolonin. Det finns många sniglar men lite jagande på kvällen just innan läggdags minskar ner den negativa påverkan. Tyvärr stryker en del plantor med men så länge några överlever är det OK!
Det är bara att lära sig leva med situationen.

Ett annat problem som vi har är att våra vaxbönor vägra att växa på vår koloni. Tidigare när vi hade en odlingslott gick det bra.
Vi har försökt att blötlägga innan, att inte blötlägga innan. Av ett helt paket kom det upp två små plantor. Några är nog uppätna av sniglar eller snäckor men inte alla. Vi petat ner bönorna på olika platser i trädgården.

Är det någon som har ett tips?

Vi har många myror och jag har misstänkt att de suger från de spröda groddarna och därmed tar död på bönplantan. Denna teori är det många som inte tror på. De menar att myrorna inte gör något sådant. Jag vet inte men faktum kvarstår det kommer inte upp några vaxbönor.

2008-07-13

Inte konstigt

E24.se skriver : "Sämre tider kan sänka köpcentra"

"Det ser plötsligt dystert ut för detaljhandeln. Bedömare varnar för att en kommande lågkonjunktur hotar att bryta nacken på många av de köpcentra som haft sötebrödsdagar under de senaste årens konsumtionsboom.

Särskilt i Storstockholm har befolkningen handlat så det knakat under 2000-talet. Visst gav it-krisen en liten dipp, men det var ändå en relativt begränsad effekt på konsumtionen.

I takt med att det varit ytterst god jordmån för detaljhandeln har fastighetsägare förädlat och filat på sina befintliga köpcentra och gallerior. I styrelserummen har dessutom beslut fattats om att bygga nya.
" ja inte är det konstigt att det skulle gå sämre för handeln. Men det är ju inte all handel för shoppas görs det ju för fullt.
Det är givetvis tragiskt för de som satsat på en affär och att den inte bär sig. Dock finns det givetvis en gräns för hur många centra det kan finnas.
En annan trist sak med alla dessa centra är att mångfalden minskar. Det verkar bara bli kvar samma kedjor i alla centra.
"Charlotte Strömberg tror att särskilt de anläggningar som inte satsat på förändringar kan få det svårt.

–Kännetecknande för köpcentra är att konkurrensen aldrig står still. Pressen kommer därför att öka på de anläggningar som inte förmått uppdatera sig. Köpcentra är till mångt och mycket en upplevelseindustri. Upplever man inget nytt när man handlar hittar man något annat köpcentrum och provar det istället."
Så shopping är mer än bara att köpa. Det verkar vara en livsstil för många. Dessutom har ägarna strategier för att det ska bli en livsstil.

Skönt att inte vara beroende av att handla. Härligt att det finns ekologiska mataffärer, som bara har ekologiska produkter. I Malmö finns "Morort och annat" och i Lund finns "Biogrönt". Bra också att det finns second-hand affärer. Man får en massa tid över om man hoppar över lite shopping. Trist att Lunds centrum har utarmats på affärer. Dock finns det en del affärer kvar som har kunskap och serviceanda. De är lite dyrare men det är det värt.

2008-07-12

Läkare går över styr

DN skriver : "Testa nya mediciner på onåbara patienter"

"Elva framstående läkare kräver ny lag: Även patienter som är för sjuka för att ge sitt medgivande måste bli tillgängliga för forskningen. Det är i dag olagligt att i Sverige göra studier av nya läkemedel på akut sjuka patienter, som på grund av sjukdomens karaktär, till exempel skallskador, inte kan ge sitt medgivande.

Ett lagförslag som ska göra detta möjligt har fastnat hos justitiedepartementet. Regeringen måste driva på så att även dessa patienter kan bli tillgängliga för forskningsstudier. Annars kommer den forskning som skulle kunna förbättra vården för våra allra sjukaste att ligga nere, skriver tolv framstående läkare från sex olika universitetssjukhus."
Det känns lite kusligt att dessa "framstående" läkare har en sådan inställning. Visst är det bra att det forskas men att läkare skulle använda patienter som försökskaniner utan deras medgivande är helt oacceptabelt.
Patientens människovärde blir då lika med noll och läkarna tar sig rollen som Gud.
Det är verkligen att kränka den personliga integriteten.

Första FRA-lag och nu detta. Visserligen har det ännu inte blivit någon lag men att bara tanken finns ...

Det växer

Squashplantorna har tagit fart. Blomknopparna är på G. De brukar vara godis för sniglarna. Pumporna växer också bra. Har satt två plantor i komposten och hoppas att en av plantorna ska klättra upp på förrådstaket. Vilket ska ge lite extra sol och värme så att vi får stora och fina pumpor. dessutom så borde det bli svårt för sniglarna att ge sig på blommorna.
Många blommor är överblommade så det känns lite märkligt. Men håller värmen i sig så blir det nog nya blommor.

2008-07-11

Krafttag mot sniglarna

DN skriver : "Snigelstrid trappas upp"

"Nu tar Sverige mördarsniglarna på djupaste allvar och förbereder sig på ett långvarigt krig. Vid ett internationellt expertmöte i Horred drogs riktlinjerna upp för hur striden ska föras.

Mötet hölls i Horred därför att där finns Bengt Johansson, ekologisk lantbrukare, som slog larm om att sniglarna kan förstöra stora värden när de hamnar i vallskörden och därmed i ensilaget som korna ska äta.

- Vi har mycket sniglar. Förra året var blött och vi hade extremt mycket sniglar som hackades ner med grödan. Maskinerna såg ut som om vi kört dem i gödslar och vi fick skölja av dem mellan varje fält. Sedan upptäckte vi att djuren mådde illa och vi förlorade sex kalvar som dog i lunginflammation, säger Bengt Johansson.

På expertmötet rådde enighet om att sniglarna har kommit för att stanna och det är inte att tänka på att utrota dem helt.

- Det är i stället en fråga om att minska problemen. Man kan välja växtföljder så att grödor som sniglarna inte gillar, som sockerbetor, potatis och morötter, kommer året efter vall som sniglar gillar. Man kan också komma långt genom att bekämpa vid sådden. För det är när växterna gror som sniglarna gör mest skada, säger Albert Ester, holländsk expert på snigelbekämpning."
När man läser om hur mördarsniglarna drabbar lantbrukarna så få man lite propotioner på sina egna snigelproblem.
Tyvärr är det nog så att vi måste lära oss att leva med mördarsniglarna. Vi måste hitta sätt att minimera skadeverkningar. Bra att man kan använda medel som är godkända för ekologisk odling.
Bra också att man testar olika växtodlingsmetoder och inte bara använder "gifter".
"- Vi har fått luta oss mot forskning från andra länder, men det saknas mycket grundvetenskapliga fakta. Vi vet till exempel att de här spanska skogssniglarna inte är identiska med dem som faktiskt finns i Spanien och Portugal. De är heller inte identiska med de engelska. Så varifrån de kom, det vet vi fortfarande inte."
Alltså behövs det forskning inom området.

Kvällens snigeljakt gav många byten. Regnet har gjort det väldigt fuktigt nu så sniglarna verkar trivas. Det har även varit varma kvällar och nätter. Men som sagt även om det finns många sniglar och att de ibland äter upp våra små plantor så är det inget stort problem.

2008-07-10

Jobba sig till döds

DI.se skriver : "Toyota-ingenjör arbetade ihjäl sig"

"En toppingenjör hos japanska biljätten Toyota dog av för mycket övertidsarbete, meddelar en japansk arbetsrättsbyrå som utrett mannens hjärtattack. Japanerna känner väl till fenomenet som kallas "karoshi", rapporterar International Herald Tribune.
I två månader före hans död arbetade han i genomsnitt mer än 80 timmars övertid i veckan, som är kriteriet för överansträngning", sa på onsdagen en taleskvinna för Aichi Labour Bureau som utrett dödsfallet som ägde rum 2006.

Ingenjören var 45 år gammal och hade varit under stor press som ledare för ett utvecklingsteam på Toyota Motor.

Han arbetade regelbundet på nätter och helger, och skickades ofta utomlands i jobbet. Mannens dotter hittade honom död på golvet i hemmet dagen före en jobbresa till USA."
I Sverige sägs det att vi jobbar för lite. Ofta lyfter man fram Japan som ett föregångsland.
Obduktionen visade att han dött av en hjärtattack och att den orsakats av att mannen var utarbetad.
Flera fall mot långa arbetstider har tagits upp i domstol. Fenomenet kallas "karoshi" och stadigt ökat sedan det erkändes i Japan 1987.

Visst ska man vara flitig och dra sitt strå till stacken men huvudsaken med livet kan ju inte vara jobbet. Först och främst måste man ju leva. Om vi minskade vår materiella standard skulle vi ha mer tid för livet och njutning och vi skulle har tid för varandra. Ensamheten skulle bli mindre och barn skulle växa upp i trygghet.

Men nu råder det att "ekonomisk tillväxt krävs för att vi ska ha råd med välfärd".

Frågan är hur blir vi lyckligare?
Och hur mäter vi "lycka". Det finns försök med s.k. lyckoindex. Vissa mätningar visar att Sverige ligger på 119:e plats. Det finns förslag att komplettera BNP-måttet med ett lyckoindex.

Lycka i politiken är inget nytt påfund, varken i politiken eller inom liberalismen. Den liberala engelska filosofen Jeremy Bentham (1748-1832) gjorde i början av 1800-talet nyttobegreppet till den högsta principen för moralen. Han ställde upp målet med orden ”den största möjliga lycka åt det största antalet”. Han menade att nyttan skulle vara högsta etiska norm också i lagstiftningen. Det finns en organisation Charity som har som ledord "Stöd kampen för en lyckligare värld".

Max Andersson, riksdagsledamot för (mp), har skrivit en riksdagsmotion i ämnet.

Frågan om "lycka" kommer att bli allt aktuellare det är bara en tidsfråga. Alla vill ju bli lyckliga, frågan är bara vad lycka är!!??

För vem bygger vi städerna?

SDS skriver : "Ett gytter som lever"

"Vad är det som händer när en stads småbutiker byts ut mot kafékedjor? När de med mindre pengar inte längre får plats?
Idag är det staden snarare än nationen som tävlar om vår uppmärksamhet. Detta reflekteras inte minst i de alltmer citerade urbana världsrankningslistorna.
Häromveckan utnämndes Köpenhamn av trendmagasinet Monocle till ”The Top City” i fråga om livskvalitet, medan Reader’s Digest i höstas valde Stockholm till den grönaste och mest beboeliga staden i världen.

Samtidigt är fredningen ett fastighetsekonomiskt drag, som i ett slag förvandlar resten av den centralt belägna fristaden till just precis det som den i fyrtio år lyckats undvika att bli, nämligen urban hårdvaluta. Genom fredningen skapas en representativ park ”för hela Köpenhamn”, men framförallt på bekvämt promenadavstånd från fashionabla Holmen. Vad detta kommer att betyda för fastighetsvärdena i fristaden kan vi bara spekulera i.

Den stegvisa anpassningen av Christiania till ”sædvanlig fysisk planering” är ett ypperligt exempel på det vi kallar gentrifiering, en urbanisering på den köpstarka medelklassens villkor. Det är ett estetiskt vapen i en ekonomisk omfördelningspolitik, som inte bara producerar en säljande image och stigande tomtpriser, utan också, vilket sällan framkommer i debatten, hemlöshet. När urbaniteten övergår i handelsvara så har den också utvecklats till ett exkluderande system, där experimenterande ”forskellighed” alltid måste ställas mot säljbar ”identitet”. "
Nu ska Christiania anpassas till det övriga danska samhället. Visst finns det en del avarter som t.ex. droger i "fristaden", men droger finns även i samhället utanför Christiania.
Helt klart är jag emot droger, inget snack om saken.

Jag tror inte att Christiania är omöjligt utan droger?

Det positiva med Christiania är att det lyfter fram människan och mångfald. Alla behöver inte vara lika dana och konsumismen är inte det väsentliga. Kultur, social gemenskap, mångfald, återbruk, närproduktion och ekologi är ledord.

Typiskt är att när man nu ska normalisera Christiania så sker det med ekonomi som grundtanke. Man ser en möjlighet att exploatera och tjäna pengar. Vilket givetvis går ut över de som inte har så mycket pengar. Här har Christiania verkligen varit en fristad. Det hade varit bättre om Christiania har utökats.

Det är trevligt att gå runt och titta på alla husen so byggts bit för bit. Det är inte perfekt men funktionellt. Inte större än de behöver vara. Detta går givetvis inte att skapa med dagens byggherrar men jag gissar att boendekostnaden är lägre i dessa hus än i dagens nybyggen.

Givetvis är det inte problemfritt att bo i Christiania. Det lokala styret testar verkligen demokratin. Det är svårt att få med "alla".
Ibland tar det tid att komma till skott men då är fler med och genomförandet går säkert smidigare. Det hade varit intressant utveckla Christiania-tankarna.