2008-02-15

GENOMFÖR LUNDAEKO - för ett klimatvänligare Lund


Lunds kommun har antagit många "miljöprogram", det senaste heter LundaEko. I programmet finns mål för hela kommunen med förslag till åtgärder. Programmet är antaget av Lunds komunfullmäktige.

Problemet är oftast inte att besluta om program eller riktlinjer. Problemet är snarare att de inte efterlevs. Vägar byggs ut, planer antas som ökar biltrafiken, knappt inga passivhusbyggs, jordbruksmarken minskar, grönområden minskar ...

Detta innebär att klimatbelastningen ökar istället för att minska.

För att försöka ändra denna trend har miljöpartiet i Lund skrivet en motion om att alla beslut gällande investeringar och planer skall klimatkonsekvensbeskrivas.
Tanken med motionen att inga beslut ska tas som påverkar klimatet negativt.

Läs hela motionen!

Inga kommentarer: