2008-08-28

Planärenden påverkar klimatet

Ärende 7 gällde "Fördjupning av översiktsplanen Linero - Norränga - Stora Råby i Lund. Genom planärenden påverkar man förutsättningarna för att kunna möta klimathotet. Visst behövs det fler lägenheter i Lund men vi kan inte bara bygga för att tillfredsställa önskan om tillväxt. Man måste ta hänsyn till miljö- och klimateffekter.
Planen exploaterar värdefull jordbruksmark. Området borde åtminstonne sluta vid gamla kommungränsen.
Bebyggelsen borde även ha varit av passivhus. Cykle- gång och kollektivtrafikförsörjningen borde också ha varit bättre på biltrafikens bekostnad.
Miljöpartiet yrkade i kommunstyrelsen på återremiss för att ta fram en mer utförlig miljökonsekvensbeskrivning kring trafik och energi.

Planen antogs utan justeringar. Inte ens lite plaskdammstillägg kom med.

Inga kommentarer: