2008-05-08

Hopp om fortsatt vårkvitter

Fågelarterna minskar inte lika kraftigt som tidigare. Det visar en rapport från Naturvårdsverket. Det kan enligt ornitologerna bero på att fåglarna anpassat sig efter förändrade livsvillkor.

Vissa arter ökar och vissa minskar mycket styrt av förändringar i landskap och klimat. Tranor, gäss och rovfåglar ökar i antal medan talltita, trädkrypare och lavskrika minskar.

"38 procent av svenska fågelarter har minskat i antal den senaste 30 åren. De flesta av dessa är jordbruks- och skogsfåglar. 32 procent av arterna har ökat i antal under samma period, till exempel flera rovfåglar och andra stora fåglar, såsom gäss och svanar och trana."
Orsaken till nedgången finns främst i det moderna jord- och skogsbruket som försämrar fåglarnas livsmiljöer. En annan fågelgrupp som minskar är vadarna som lever på betade strandängar, flera av dessa arter minskar i antal trots omfattande skötselåtgärder på sådana platser under de senaste 20 åren.
"Den drastiska minskningen av flera fågelarter planar ut under den senaste tioårsperioden. Situationen kan enligt forskarna bäst beskrivas med orden ”ökad stabilitet”. Det finns visserligen arter som ökar, 29 procent, respektive minskar, 19 procent, men andelen arter som behåller sin populationsstorlek är ungefär hälften. Forskarna funderar på om många arter därmed anpassat populationsstorleken efter deras förändrade och i många fall krympande livsmiljö."

Läs mer!

Inga kommentarer: